คุณสมบัติ

-เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
-วุฒิการศึกษา ปวช. – ปวส. สาขาช่างเชื่อม
-ประสบการณ์การทำงาน 1-3 ปี
-สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ระดับพอใช้
-สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้

-มีความกระตือรือร้น    มีความอดทน