คุณสมบัติ

-เพศชาย อายุ 24 ปีขึ้นไป
-วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี   สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
-ประสบการณ์การทำงาน 1-3 ปี
-สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ระดับดี
-สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี

-มีความกระตือรือร้น  สามารถประสานงานได้ดี  มีความอดทน