TEAM AUDIT IRPC & PTT PHENOL

12 กุมภาพันธ์ 2559
CARBOKARN COMPANY LIMITED

 IRPC  เข้าทำการตรวจสอบเอกสารตามกฎหมายและการประกอบกิจการการฟื้นฟู ACTIVATED  CARBON ของ CK REGEN 

โดยทางบริษัท เคลียร์ เคมิคอลได้เป็นตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ