ตรวจสุขภาพร่างกายประจำปี 2559

14 กันยายน 2559
ณ บริษัท เคลียร์ เคมิคอล จำกัด

วันที่ 14 กันยายน 2559  บริษํทเคลียร์ เคมิคอล จำกัด ได้จัดให้มีการตรวจร่างกายพนักงานประจำปีตามกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสุขภาพของลูกจ้างและส่งผลตรวจแต่พนักงานตรวจแรงงาน พ.ศ. 2547เพื่อให้พนักงานได้รับการตรวจโรคตามความเสี่ยงของลักษณะงานที่ทำ และเพื่อที่จะได้รับคำแนะนำจากแพทย์ในการปฏิบัติตนให้มีสุขภาพอนามัยที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ, พร้อมทั้งได้ทราบถึงปัญหาสุขภาพต่างๆ และแนวทางดูแลป้องกันต่อไป