ตรวจหาสารเสพย์ติด

16 สิงหาคม 2557
ณ บริษัท เคลียร์ เคมิคอล จำกัด

บริษัทฯ มีนโยบายให้ตรวจหาสารเสพย์ติดทุกวันเสาร์ของสัปดาห์ เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน และสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าอีกด้วย