สร้างฝายชะลอน้ำ จังหวัดราชบุรี

22 พฤศจิกายน 2557
บ้านพุน้ำร้อน อ.บ้านคา จ.ราชบุรี

          บริษัทเคลียร์ เคมิคอล ได้เข้าร่วมโครงการสร้างฝายชะลอน้ำ ตามแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา จัดโดย สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และสมาคมศิษย์เก่าคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล ในวันเสาร์ที่ 22 พ.ย. 57 ณ หมู่บ้านพุน้ำร้อน อ.บ้านคา จ.ราชบุรี