โครงการแบ่งปันสัญจร ครั้งที่ 2

24 มกราคม 2558
อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

 

บริษัท เคลียร์ เคมิคอล จำกัด ได้จัดโครงการแบ่งปันสัญจร ครั้งที่ 2 เพื่อแบ่งปันธารน้ำใจให้เด็กๆ ในโรงเรียนถิ่นทุรกันดาร ณ โรงเรียนรุจิรพัฒน์ อำเภอสวนผึ้ง  จังหวัดราชบุรี วันที่ 24 มกราคม 2558 โดยมีคุณกุลธาร ศรีจันทพงศ์ เป็นประธานในโครงการครั้งนี้ ซึ่งทางบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมพร้อมมอบของรางวัลให้กับเด็กๆ และจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กๆ ในโรงเรียน พร้อมกันนี้ได้มอบทุนการศึกษา เคริ่องอุปโภคบริโภค อุปกรณ์กีฬา เครื่องนุ่งห่ม และของเล่นให้กับทางโรงเรียนรุจิรพัฒน์