กิจกรรมส่งเสริมด้านความปลอดภัย

31 ตุลาคม 2558
ณ บริษัทเคลียร์ เคมิคอล จำกัด

       จัดฝึกอบรม หลักสูตร "การขับขี่โฟล์คลิฟท์อย่างถูกวิธีและปลอดภัย "

                การพัฒนาความรู้ความสามารถพนักงานถือเป็นสิ่งสำคัญ และการฝึกอบรม  ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยผลักดันให้องค์กรประสบความสำเร็จ ทั้งด้านคุณภาพสินค้า/บริการ และต้นทุนการผลิต  ดังนั้นผู้บริหารจึงให้ความสำคัญในการพัฒนาความรู้ ทักษะ จิตสำนึกด้านปลอดภัยเพื่อลดความสูญเสียต่างๆ   ที่อาจเกิดขึ้นจากการขาดความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และจิตสำนึกความปลอดภัยของพนักงานขับรถฟอร์คลิฟท์  และลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุที่เกิด จากการขาดทักษะ ความชำนาญในการควบคุมอย่างถูกวิธี