กิจกรรมผู้บริหารพบพนักงาน

30 กันยายน 2558
ณ บริษัทเคลียร์ เคมิคอล จำกัด

                เนื่องจากบริษัทเล็งเห็นความสำคัญของพนักงาน  ซึ่งในบางครั้งพนักงานบางท่านอาจจะอยากเสนอความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับบริษัทแต่ไม่รู้จะสื่อสารกับผู้บริหารได้อย่างไร  ดังนั้นทางบริษัทจึงจัดทำกล่องแสดงความคิดเห็น

และทุกๆ เดือนจะรวบรวมความคิดเห็นต่าง ๆ ที่พนักงานเสนอมานำมาพูดคุย  สนทนา กันระหว่างผู้บริหารและพนักงาน  นอกจากนี้ยังให้พนักงานออกมาเสนอความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้น  แนวทางการปรับปรุงพัฒนาบริษัท 

                ทางบริษัทคิดว่า  กิจกรรมนี้ทำให้ผู้บริหารและพนักงานได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา  ปรับปรุงบริษัท  เพื่อให้มีความเข้าใจไปในแนวทางเดียวกัน