โครงการแบ่งปันสัญจร ครั้งที่ 3

30 มกราคม 2559
โรงเรียนบ้านเนินดินแดง อำเภอโป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี

                        บริษัท เคลียร์ เคมิคอล จำกัด ได้จัดโครงการแบ่งปันสัญจร ครั้งที่ 3 เพื่อแบ่งปันธารน้ำใจให้เด็กๆ ในโรงเรียนถิ่นทุรกันดาร ณ บ้านเนินดินแดง อำเภอโป่งน้ำร้อน  จังหวัดจันทบุรี วันที่ 30 มกราคม 2559 โดยมีคุณพิมพ์รติ ศรีจันทพงศ์ เป็นประธานในโครงการครั้งนี้ ซึ่งทางบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมพร้อมมอบของรางวัลให้กับเด็กๆ และจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กๆ ในโรงเรียน พร้อมกันนี้ได้มอบทุนการศึกษา เคริ่องอุปโภคบริโภค อุปกรณ์กีฬา เครื่องนุ่งห่ม และของเล่นให้กับทางโรงเรียนบ้านเนินดินแดง