จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานในด้านความปลอดภัย

02 กรกฎาคม 2559
ณ บริษัทเคลียร์ เคมิคอล จำกัด

ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2559 บริษัทเคลียร์ เคมิคอล จำกัด ได้จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานทุกระดับในด้านความปลอดภัย โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ที่มีความรู้เฉพาะด้านโดยเป็นวิทยากรจากภาครัฐ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ระยอง  ฝึกอบรมหลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ให้แก่พนักงานในครั้งนี้ รวมถึงเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ ที่ได้บรรยาย กฎหมาย พรบ. ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน