ก้าวสำคัญและยิ่งใหญ่ของ บริษัท เคลียร์ เคมิคอล จำกัด ครบรอบ 12 ปี

24 กันยายน 2559
บริษัท เคลียร์ เคมิคอล จำกัด

ก้าวสำคัญและยิ่งใหญ่ของบริษัท เคลียร์ เคมิคอล จำกัด ครบรอบ 12 ปี กับการเปิดกิจการค้าขายสารเคมีและระบบบำบัดน้ำเสียในธุระกิจอุตสาหกรรม

บริษัท เคลียร์ เคมิคอล จำกัด จึงได้จัดสัมนาและทำกิจกรรม Walk Ranlly ในวันที่ 24 กันยายน 2559  ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยอง

โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ นวพล พลเมืองดี  ที่มีความรู้เฉพาะด้าน การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์กร ให้แก่องค์กรภาคธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งสถาบันการศึกษา ตลอดจนมูลนิธิต่างๆ

จัดสัมนาให้แก่พนักงานในครั้งนี้ เพื่อการพัฒนาทีมงานและสร้างจิตสำนึกให้พนักงานมีความสามัคคีเกิดความเข้าใจให้กับพนักงาน อย่างแท้จริงในการทำงาน สามารถช่วยกันแก้ไขปัญหาช่วยกันคิดช่วยกันทำยึดในเป้าหมายเดียวกัน จากนั้นจึงค่อยให้สมาชิกทุกคนช่วยกันพัฒนาต่อยอดและดำรงความเป็นทีมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

โดยมุ่งเห็นความสำคัญของการดำเนินการธุรกิจ และก้าวเจริญเติญโตไปข้างหน้าด้วยกันอย่างมั่นคงตลอดไป ตามนโยบายบริษัทที่ว่า

มุ่งมั่นดำเนินการในทุกด้านอย่างมีคุณภาพ

เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด

พร้อมทั้งปรับปรุงพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง