บริษัท เคลียร์ เคมิคอล จำกัด จัดฝึกอบรม การซ้อมแผนระงับเหตุฉุกเฉินประจำปี 2559

26 พฤศจิกายน 2559
บริษัท เคลียร์ เคมิคอล จำกัด

                       วันที่ 26 พฤศจิกายน  2559 บริษัท เคลียร์ เคมิคอล จำกัด ร่วมกับหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลมาบข่า ได้จัดฝึกอบรม ภาคทฤษฎี-ภาคสนามให้กับพนักงาน ในการซ้อมแผนระงับเหตุฉุกเฉิน กรณีสารเคมีหกรั่วไหล และเพลิงไหม้ ประจำปี 2559 เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่พนักงาน ได้ฝึกปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดในแผน  ได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถเข้าแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในมาตรการป้องกันและตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินให้แก่พนักงานรวมไปถึง ประชาชนและชุมชนบริเวณใกล้เคียงด้วย