บริษัท เคลียร์ เคมิคอล จำกัด กับการได้ใบรับรองมาตรฐานระบบ ISO 9001:2015

01 เมษายน 2560
บริษัท เคลียร์ เคมิคอล จำกัด

นับเป็นเรื่องน่ายินดีอย่างยิ่งที่บริษัท Clear Chemical Co., Ltd. ประสบความสำเร็จในการผ่านการตรวจรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 จากสถาบัน บริษัท Bureau Veritas (Thailand)  ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการออกใบรับรองระบบมาตรฐาน และเป็นผู้ให้การรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพ


           ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทางบริษัทได้มีการปรับแผนการทำงานให้สอดคล้องตามมาตรฐานนี้ ซึ่งนอกจากจะมีการตรวจติดตามเป็นระยะเพื่อให้มาตรฐานเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้แล้วยังเน้นการพิจารณาบริบทองค์กรอีกด้วย จากความสำเร็จในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะพัฒนากระบวนการทำงานให้อยู่ในมาตรฐานระดับสากลและให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนไปพร้อมๆกัน

 

 

ดังนั้นการมีระบบ ISO9001:2015 ก็แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ มีกระบวนการทำงานที่มีมาตรฐานและคุณภาพ โดยการได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันการรับรองที่มีชื่อเสียง ซึ่งบริษัทฯ เองจะต้องรักษามาตรฐานดังกล่าวไว้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าต่อไป