โครงการ การอบรมดับเพลิงขั้นต้นและการซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561

22 พฤศจิกายน 2561
บริษัท เคลียร์ เคมิคอล จำกัด

โครงการการอบรมดับเพลิงขั้นต้นและการซ้อมแผนอพยพหนีไฟประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 บริษัทเคลียร์เคมิคอลจำกัด โดยหน่วยงานอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมได้จัดกิจกรรมการอบรมดับเพลิงขั้นต้นและการซ้อมแผนอพยพหนีไฟ

เพื่อสร้างความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยต่อพนักงานกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ ลดอัตราการเสียงต่อการเกิดเหตุอัคคีภัยและเพื่อให้พนักงานใช้เครื่องมือดับเพลิงขั้นต้นได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

ทำให้เพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันและระงับอัคคีภัยได้อย่างถูกต้องรวดเร็วปลอดภัยและมีประสิทธิภาพรวมถึงมีการฝึกซ้อมทบทวนเกี่ยวกับการเก็บกู้สารเคมีกรณีสารเคมีหกรั่วไหลในวันเดียวกัน

 

 

CCCL – Annually Basic Fire Training for Y2018

 

CCCL has the Basic Fire Training for Y2018 on 22nd Nov’18 activities by the Occupation Health, Safety and Environment.

We were training with the subject of Initial Fire Training and Maneuvering Fire Escape plan in order for making more confidence to the people in company

In case of Fire emergency and reduce the risk of Fire.Moreover, the Basic Fire Training will help to support the people in company to use the equipment for Fire accurately and quickly and can be able to increasing the ability to protect and suspend Fire with correctly, quickly, safe and efficiently.Also we have the review with the “Chemical recovery plan” in the same day of training.