ร่วมงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นชุมชน “บุญข้าวหลาม”

18 กุมภาพันธ์ 2562
ชุมชนมาบข่า

บริษัท เคลียร์เคมิคอล จำกัด (Clear Chemical Co., Ltd.)  ได้เข้าร่วมอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง และในปีนี้ ทางบริษัทเข้าร่วมงานบุญงานกุศล ประเพณีงานบุญข้าวหลาม เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม พร้อมสนับสนุนงบประมาณในการร่วมจัดงานทำบุญกับชุมชนมาบข่า ประจำปี 2562

 

Participate in the tradition of local culture. "Boon Khao Lam"

Clear Chemical Co., Ltd. has continuously participated in preserving local traditions and this year the company participated in the charity event. Boon Khao Lam Festival To carry on the culture of good traditions And support the budget for joint merit making activities with the Map Kha community for the year 2019